Acc�s a Internet

Realment, Internet t� dues "cares" (dues formes d'acc�s) ben diferenciades, una la dels usuaris universitaris i una altra la de la resta d'usuaris.

Com ja sabeu, Internet va n�ixer en entorns de recerca, b�sicament universitaris, per� posteriorment ha esdevingut un "b�" d'us com� per a tothom.

La situaci� actual respecte a l'acc�s a Internet (en tot el m�n) �s que el p�blic universitari gaudeix d'acc�s total (a totes les eines que ja coneixeu) i gratu�t (Tot i que els usuaris universitaris no paguen quotes, aix� no vol dir que Internet sigui gratu�ta per a la seva instituci�), mentre que la resta del p�blic ha de pagar (En tot el m�n l'acc�s "privat" a Internet val diners) per tot un ventall de nivells d'acc�s (e-mail �nicament; e-mail i ftp; e-mail, ftp i gopher; etc.) que faciliten els prove�dors d'Internet.


E-mail: [email protected]