Internet ha transformat les relacions socials i comercials a nivell global.
Amb Internet ha nascut un nou concepte d�economia: l�e-bussines, que ha transformat els canals tradicionals de comunicaci�, negociaci� i distribuci�.
Despr�s de m�s de deu anys capdavanters en serveis telem�tics i de telecomunicacions per a l�entorn empresarial, l�impuls de la nova economia ens ha portat a una millora del nostre plantejament estrat�gic.
Integrant nous professionals, nous equips i diversitat d�idees.
Aprofitant tecnologia, creativitat i enginyeria al servei de la comunicaci� i el negoci.
Canalitzant el nostre prestigi vers la confian�a i fidelitzaci� dels nostres clients.
Realitzant un esforç per adaptar-nos a les exigències del mercat .

� Copyright 2000 SVT S.A. 973 26 77 06 e-mail: [email protected]