Inici > Avis legal


A continuació es detalla l’avís legal d’acompliment amb la LOPD.

De conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, volem informar-lo que PARC DEL SEGRE, S.A., compleix amb tots els requisits establerts per la Llei, i que tota la informació relacionada amb dades de caràcter personal que vostè ens facilita a través d’aquest lloc Web (en endavant, “Website”), seran tractades sota la nostra responsabilitat i que d’acord amb les exigències legals, i les oportunes mesures de seguretat que germanitzen la confidencialitat de les mateixes.


Així mateix l’informem que, en compliment del que estableix l’art. 5 de l’esmentada Llei, les seves dades seran incorporades en un fitxer del qual és responsable PARC DEL SEGRE, S.A., i seran utilitzades per part Nostra i per les empreses associades al nostre grup empresarial, per la finalitat de gestió i manteniment de les seves dades de clients i proveïdors, comptabilitat i facturació.


1. Recollida i Ús de la Informació

Al facilitar-nos les seves dades de caràcter personal en el Website, està expressant la seva acceptació al tractament i comunicació de les seves dades personals en la forma contemplada en aquesta Política sobre Tractament de Dades personals. Si prefereix que PARC DEL SEGRE, S.A., no reculli informació personal sobre vostè, preguem que no ens la faciliti.

PARC DEL SEGRE, S.A., podrà usar la informació de caràcter personal que vostè ens facilita de forma dissociada (sense identificació personal) per a finalitats internes, com pot ser la elaboració d’estadístiques. Així doncs, PARC DEL SEGRE, S.A., podrà recollir, emmagatzemar o acumular determinada informació de caràcter no personal referent a l’ús del website, com per exemple aquella informació que indiqui quines de les nostres pàgines web són més populars.


2. Cookies i Arxius de Registre

PARC DEL SEGRE, S.A., podrà col•locar una “cookie” en el disc dur del seu ordenador a di de reconèixer-lo com usuari recorrent i personalitzar el seu us del Website. La cookie es guardarà en el disc dur del seu ordenador fins que vostè la elimini. Podrà fer que el seu navegador l’avisi de la presència de cookies o que les refusi automàticament. Si refusa les cookies podrà seguir utilitzant el Website, encara que podrà suposar la limitació de l’ús d’algunes de les prestacions o impedir el bon funcionament del Website. 


3. Enllaços

El Website podrà contenir enllaços a o des de altres Websites. Ha de saber que PARC DEL SEGRE, S.A., no es responsabilitza de les pràctiques que, en matèria de tractament de dades personals, segueixin altres Websites. La present Política sobre Tractament de Dades Personal és d’aplicació solsament a la informació que recollim en el Website. L’aconsellem que llegeixi les polítiques sobre tractament de dades personals d’altres Websites amb els que enllaci a o des des el nostre Website o que visiti d’alguna altra forma.


4. Seguretat

PARC DEL SEGRE, S.A., ha implantat diverses mesures per protegir la seguretat de la seva informació personal, tant “on line” com “off line”. 


6. Notificació de Canvis

La present Política sobre Tractament de Dades Personals podrà ser modificada per PARC DEL SEGRE, S.A., en qualsevol moment i s’entendrà vigent a partir d’aquest moment. En aquest cas, s’inclourà la política revisada en el Website. 


7. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició

Vostè té dret a exercitar els drets establers en la Llei, drets d’accés, rectificació o cancel•lació de les seves dades u oposar-se al tractament de les seves dades personals, comunicant-ho per escrit a PARC DEL SEGRE, S.A., - a Passeig PARC DEL SEGRE, S/N – 25700 La Seu d’Urgell (LLEIDA), Espanya, adjuntant una fotocòpia del seu DNI. per ambdós cares, la petició en que es concreti la seva sol•licitud, datada i signada, així com el seu domicili a efectes de notificacions.


8. Responsable del Fitxer

PARC DEL SEGRE, S.A., amb domicili a PG PARC DEL SEGRE, S/N, 25700 La Seu d’Urgell (LLEIDA), serà el responsable del fitxer que contingui la informació que vostè ens faciliti.
A continuació es detalla l’avís legal d’acompliment amb la LSSICE.


 

1.- Objecte
  
Aquest Avís Legal regula la utilització per part dels usuaris de les pàgines web contingudes en el lloc a Internet http://www.parcolimpic.com/ (d’ara en endavant website), propietat de PARC DEL SEGRE, S.A. Inscrita en el Registre mercantil de Lleida, amb domicili social en PG PARC DEL SEGRE, S/N de La Seu d’Urgell i CIF A25310202.
La navegació pel website, atribueix la condició d’usuari i comporta la acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal. PARC DEL SEGRE, S.A., a través del seu website, facilita als usuaris l’accés a determinats continguts posats a disposició per PARC DEL SEGRE, S.A. o per tercers proveïdors de serveis i continguts. L’usuari accepta voluntàriament que l’ús d’aquests tenen lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
PARC DEL SEGRE, S.A. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració o contingut del website i del present Avís legal.
L’usuari s’obliga a llegir el present Avís Legal cadascuna de les ocasions que pretengui accedir al website.


2.- Obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i de conformitat amb la Llei i al present Avís Legal. En particular, es compromet a no utilitzar els continguts amb una finalitat contrària a la Llei, moral u ordre públic; a no reproduir o copiar, no distribuir, no permetre l’accés públic, no transformar i no modificar cap tipus de contingut del website, a excepció de que es trobi amb autoritat expressa i en qualsevol tipus de suport, ja sigui físic o lògic, de PARC DEL SEGRE, S.A., o amb autorització expressa, en el seu cas, del legítim titular dels drets sobre els continguts anteriorment mencionats.
Així mateix l’usuari s’obliga a no utilitzar el disseny i el codi font fora de les pàgines web del website amb una finalitat contrària a la Llei, mora u ordre públic.


3.- Propietat Intel•lectual i Industrial

Tot tipus de contingut inclòs en el website, així com el Disseny i el codi font de les pàgines web del website, està protegit per les lleis espanyoles i internacional sobre propietat intel•lectual i sobre propietat industrial.
La totalitat del website i, en especial, text, imatges, software i codi font es propietat de  PARC DEL SEGRE, S.A. En el cas de continguts inclusos en el website dels que no es posseeixin drets de propietat intel•lectual o industrial, PARC DEL SEGRE, S.A., garantitza que ha obtingut la autorització del seu legítim titular per la explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i, en el seu cas, transformació dels mateixos.
En particular, els usuaris i demés persones que vulguin explotar, reproduir, distribuir, comunicar públicament i transformar els continguts inclusos en el website, hauran de realitzar-lo amb la prèvia autorització de PARC DEL SEGRE, S.A., o, en el seu cas, del seu legítim titular i sempre realitzant aquestes actuacions de bona fe i seguint les directrius del present Avís legal, així com de la Llei, moral i d’ordre públic.

Qualsevol signe, denominació o qualsevol altre dret de propietat industrial que diferenciï o serveixi per distingir els productes o serveis de PARC DEL SEGRE, S.A., en el mercat són propietat de la mencionada empresa. Per la autorització dels mateixos en el mercat per part de tercers que no siguin PARC DEL SEGRE, S.A., es necessitarà la autorització expressa de la mateixa.
PARC DEL SEGRE, S.A., respecta tot tipus de drets i, en especial els de propietat intel•lectual i industrial, dels legítims titulars dels llocs web a Internet enllaçats a través del website de PARC DEL SEGRE, S.A.
En qualsevol cas PARC DEL SEGRE, S.A., es reserva a emprendre les oportunes accions legals en cas d’actes de confusió, engany, denigració, comparació, imitació, explotació de la reputació aliena, incorporació de referències ocultes en llocs d’Internet perjudicials per PARC DEL SEGRE, S.A., o qualsevol altra conducta anàloga o similar que perjudiqui els seus legítims drets de propietat.


4.- Exclusió de responsabilitat

PARC DEL SEGRE, S.A. no garantitza la disponibilitat i continuïtat del funcionament del website. Així mateix, PARC DEL SEGRE, S.A., tampoc garantitza la utilitat del website o dels seus continguts per la realització de cap activitat en particular. PARC DEL SEGRE, S.A., inclou qualsevol tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del website o a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al website. En particular, PARC DEL SEGRE, S.A., no assumirà cap tipus de responsabilitat per les possibles fallades en l’accés a les diferents pàgines del website de la seva propietat.
PARC DEL SEGRE, S.A., garantitza que compta amb mesures oportunes i que compleixen amb els estendards de seguretat que la tecnologia actual permet. No obstant, i sense perjudici de l’establer en la seva política de Privacitat, PARC DEL SEGRE, S.A., no garantitza la privacitat i seguretat de la utilització del website i, en particular, no garantitza que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característica i circumstàncies de l’ús que els usuaris facin del website. PARC DEL SEGRE, S.A., exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren deure’s al coneixement que pogueren tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característica i circumstàncies de l’ús que els usuaris facin del website.
PARC DEL SEGRE, S.A., no controla ni garantitza la absència dels elements de caràcter informàtic en els continguts del website que pogueren produir alteracions en els equips pel procés d’informació dels usuaris o en qualsevol tipus d’arxiu emmagatzemat en el mateix. PARC DEL SEGRE, S.A., exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que pogueren deure’s a la presència d’elements en els continguts del website que poguessin provocar alteracions en els equips pel procés d’informació en els arxius informàtics dels usuaris guardats en els mateixos.
PARC DEL SEGRE, S.A., no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel•lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el website, els serveis o continguts.


5.- Duració y finalització

La duració de les presents condicions d’ús es indefinida. No obstant, PARC DEL SEGRE, S.A.. podrà donar per acabada o suspendre la accessibilitat de qualsevol dels continguts oferts en el website.


6.- Llei aplicable, conciliació i jurisdicció

El present Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis del Regne d’Espanya.
En cas de conflicte, dificultat o controvèrsia respecte de qualsevol matèria del present Avís Legal, aquest serà sotmès a la jurisdicció dels òrgans competents sempre que no contravingui la legislació vigent.

25700 La Seu d’Urgell, telèfon: 973360092, fax:973360192 | [email protected]
Desenvolupat per SEMIC Internet